Om föreningen

Marielunds vänner bildades 11 feb 2009 med syftet främja, vårda och bevara den unika kulturmiljön i Marielund med omnejd.  Vårt organisationsnummer är 802445-5316.
Du hittar oss också på www.facebook.com/groups/marielundsvanner/

STADGAR 

för Marielunds vänner

Namn
§ 1 Föreningens namn är Marielunds vänner.

Säte
§ 2 Föreningens har sitt säte i Marielund, Uppsala.

Ändamål och verksamhet
§ 3 Föreningens ändamål är att främja, vårda och bevara den unika kulturmiljön i Marielund med omnejd. Föreningen är ideell.
Föreningens skall på olika sätt agera för uppfyllande av det nämnda ändamålet.

Styrelsen
§ 4 Styrelsen väljs vid årsmöte för en mandatperiod om ett år.
 Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt två övriga ledamöter
.

Firmateckning
§ 5 Kassören och ordförande tecknar firma var för sig.

Medlemskap
§ 6 Medlem av föreningen är envar som vill verka för föreningens syfte och som betalt medlemsavgift. Varje medlem har en röst vid föreningens möten.
 Medlem får genom fullmakt uppdraga åt annan föreningsmedlem
 
att på föreningsmöte och årsmöte företräda denne samt utöva 
dennes rösträtt. Varje medlem kan handha högst en fullmakt.
Stödmedlem: stödmedlem betalar frivillig avgift till föreningen och har ej rösträtt.

Avgifter
§ 7 Storleken 
på årsavgiften beslutas på årsmötet. 
Inbetalning sker till föreningens plus- eller bankgiro senast en månad efter 
årsmötets beslut, alternativt kontant vid mötet.

Sammanträden – årsmöte
§ 8 Förenintens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningen håller årligen före maj månads utgång ett ordinarie årsmöte.
Årsmötet har att avgöra följande ärenden:
1. Upprättande av röstlängd
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årmötets sekreterare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Val av två justeringspersoner
6. Protokoll från föregående årsmöte
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisorernas årsberättelse
9. Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
10. Bestämmande av årets föreningsavgift
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelse för 1 års mandattid:
 ordförande
, kassör,
 sekreterare, två övriga ledamöter
13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
15. Val av valberedning (två personer)
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor

Extra sammanträde och styrelsemöte
§ 9 Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner anledning till detta
 eller då minst två tiondelar (2/10) av samtliga röstberättigade medlemmar
 begär detta. Ordförande kallar till styrelsemöte efter behov.

Kallelse
§ 10 Kallelse sker genom styrelsens försorg senast 10 dagar före mötets
 hållande genom meddelande på anslagstavla vid Marielunds station samt på kyrkstallarna vid Funbo kyrka.
 Kallelse sker också via föreningens hemsida. Till årsmöte kallas även icke-medlemmar boende inom 
området, samt stödmedlemmar (utan rösträtt).

Motion
§ 11 Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisor och enskild röstberättigad 
medlem. Motion skall vara inkommen till styrelsen senast fem dagar
 före det sammanträdet vid vilket motionen skall behandlas.

Protokoll
§ 12 Protokoll förs vid styrelsemöte, föreningsmöte och årsmöte. Protokoll från ordinarie årsmöte skall redovisas på föreningens hemsida. Samtliga protokoll arkiveras hos sekreteraren i minst tio år, och är tillgängliga för föreningens medlemmar.

Räkenskaper
§ 13 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Revisorerna 
skall granska föreningens räkenskaper samt redovisa revisionsberättelse till årsmöte. Plus- eller bankgiro
 upprättas av kassören.

Val och röstning
§ 14 Val och frågor avgörs genom öppen omröstning och med enkel
majoritet om inget annat begärs. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Ändring av stadgar
§ 15 Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara årsstämma. Tiden mellan dessa stämmor skall vara minst fyra veckor. Av kallelsen skall det framgå vilken ändring som föreslås. För att ändringen skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3-dels majoritet av de avgivna rösterna vid båda stämmorna.

Upplösning
§ 16 Beslut om föreningens upplösning skall ske på samma sätt som beslut av ändring av stadgarna enligt § 15. Dock med den ändringen att beslut skall ske med minst 3/4- dels majoritet av de avgivna rösterna. Vid beslut om upplösning skall samtidigt beslut fattas om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall fördelas.

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande föreningsmöte 11 februari -09.
Stadgarna reviderade vid ordinarie årsmöte 5 maj 2011 samt 14 maj 2019.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s