Byggkontorets samrådsmöten 26 feb, 5 mars

Byggkontoret meddelar att de snart ska avisera möten för samråd. Torsdag 26 feb kl 18-21 samt torsdag 5 mars samma tid. Plats: Församlingshemmet vid Funbo kyrka. De ska annonsera och affischera om mötena. Kontaktpersonen på byggkontoret är som tidigare Göran Carlén (Telefon 727 13 10 ), men han tar nu semester t.o.m. v 8. Under tiden besvaras frågor av Erika Lind (Telefon 727 12 06, erika.lind@uppsala.se).

Synpunkter ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 31 mars 2009.
Adress: ”FÖP Funbo” Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
E-post: funbo@uppsala.se

En reaktion på ”Byggkontorets samrådsmöten 26 feb, 5 mars

 1. Kommentar till
  ”Förslag till fördjupad översiktsplan för Funbo”
  Greger Nyberg

  Som äldste urinnevånare i Marielund (maj 1945)
  finner jag det synnerligen angeläget att deltaga i ett formellt remissvar/samråd till liggande förslag.
  Frågan kommer också att tagas upp i Marielund-Breds Enskilda vägförening där jag är ordförande.

  Det är angeläget att vårt svar riktas mot substansiella fakta och undvika egositiskt tänkande.
  Remissen innehåller stora sakfel men förs fram som en sanning. t ex miljökonsekvensen är starkt färgad av uppdragsgivarens intentioner och således ej neutral eller sann.
  Efter studier av den FÖP, planen finner jag att man bör rikta kritik mot osakligheter i flera delar av planen. Dels verklighetsbeskrivningen i nutid dels miljökonsekvensbeskrivningen som saknar konsekvensen av ytterliggare 800 människors rörelse i området. ( Hänvisade till en kort strandremsa på 20 meter, eller ämnar kommunen här begå en vålds expropiering ?)

  Incitamentet till att förlägga en byggnation på 200
  bostäder i Marielund framgår klart i remissen även om det inte explicit är uttalat.

  Det framgår klart att man på detta sätt önskar få ekonomi på en Va/avloppsledning mellan Uppsala och Almunge. Tomtpriserna i Marielund genererar ett större belopp jmf med övriga orter (Länna)

  Det är beklämmande att kommunens intentioner är att av finansiella skäl destruera ett oersättligt miljöarv. Detta enbart för att finansiera ett ur miljösynpunkt synnerligen tveksamt vatten och avloppsystem.

  På sidan tolv kan vi läsa om en annan grav missuppfattning. MAn talar planen om Sammanhållna Samhällsbildningar, bygga ihop orter till större konglomerat- Detta skulle vara bättre än gles och spridd bebyggelse.(!)

  Marielund är Marielund enbart pga gles och spridd bebyggelse.
  Det är det Marielund som för utomstående och oinformerade ögon (komuntjänstemän) ter sig så attraktivt. Ett Marielund som idag erbjuder alla kommuninnevånare ett unikt friluftsliv ett Marielund dit alla är välkomna.
  Det föreslagna alternativet skulle i en handvändning avhända kommunens innevånare
  rekreation under nuvarande betingelser. Ett kulturarv går i graven

Kommentarer är stängda.