Rapport från andra samrådsmötet

Igår torsdag genomfördes det andra och sista samrådsmötet. Flera som varit på båda möten tyckte det var bra. Saker och ting klarnade, framförallt mycket som talade mot en utbyggnad i Marielund. Själva mötet blev mer sansat och välordnat. Diskussionen handlade om Marielund, med korta inlägg om Gunsta, Trångtä och Länna. De som inte kom från Marielund måste ha upplevt att de kom i skymundan, vilket var tråkigt. Men annars verkar de flesta vara mycket nöjda med kvällen.

Inom kort kommer PowerPoint-presentation och anteckningar göras tillgängliga, troligtvis på Uppsala.se.

Fortfarande fick vi inte många starka skäl för varför man ska bygga i Marielund. Det tydligast var en undersökning från mäklare (2007) som angav ”Gunsta, Marielund och Länna som mycket attraktiva” enligt Göran Carlén. De kunde inte heller motivera varför en fortsatt utbyggnad mot Länna inte kan tas med i FÖP. En ansvarig för VA-beräkningarna sa ”vi mäktar inte med hur mycket om helst”, men mer exakta svar än så fick vi inte. Samma person sa också att avloppsledningarna likaväl kan läggas i diket längs väg 282 som i Trehörningen. Det kan dock var billigare att lägga ledningen i sjön. Han, liksom några andra tjänstemän och politiker sa tydligt att utbyggnad i Marielund inte är någon förutsättning för planen i helhet. Vi fick reda lite mer om exakt hur avloppsledningarna är tänkta att dras och kostnader (150.000:- per hus + grävarbete och anslutning).

Flera punkter indikerade att skälen att bygga i Gunsta var starka, skälen att bygga i Marielund svaga. Gunsta har utretts sedan 1990 och har fastställts i översiktsplanen. Men, först nu har man ritat in mer exakt. Kommunen känner sig säkrare på Gunsta och har därför redan nu köpt mark för över 20 miljoner. Däremot väntar man med att köpa mark i Marielund innan situationen klarnat. Flera gånger under kvällen nämndes att planerna för Marielund är ”inte skrivna i sten” och att samrådet är just till för att lyssna. Det fanns heller ingen röst på mötet som argumenterade tydligt för en utbyggnad. Göran Carlén förklarade utredningen och skälen bakom, men kom inte fram med några särskilt starka eller nya argument.

Något färre deltagare än första mötet. Lika många tjänstemän och politiker närvarade. Dagordningen var justerad så vi fick mer tid för gemensamma, öppna diskussioner.

Nu blir det alltså inga fler samrådsmöten. Styrelsen har bokat ett möte med Göran Carlén den 19. Så om ni har någon specifik fråga som inte kommit upp tidigare så är ni välkomna att höra av till oss i styrelsen. Vi har nu börjat sammanställa vår skrivelse.

Alla era egna skrivelser ska alltså vara tillhanda till kommunen senast 31 mars. Därefter ska FÖP bearbetas. Nästa steg är att den ska ställas ut och senare, troligtvis i höst kommer den gå i kommunstyrelsen. Det betyder att det kan finnas fler chanser att prata med politiker, men sista chansen att komma med direkta synpunkter till de som skriver planen är alltså nu, fram till sista mars.

Skicka till:

Adress: ”FÖP Funbo” Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
E-post: funbo@uppsala.se

Jonas P