Miljö- och hälsoskyddsnämnden säger Nej

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden är en av remissinstanserna och de säger tydligt nej till förslaget om utbyggnad i Marielund. Läs deras beslut:

BESLUT:
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av fördjupad översiktsplan för Funbo-området och ser positivt på förslaget om framtida utbyggnad/utveckling av Funbo-området, men anser att följande synpunkter ska beaktas:
– Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är mycket viktigt att VA-frågan löses i ett större sammanhang vilket gör att verksamhetsområden bör inrättas för både tillkommande bebyggelse och befintlig bebyggelse där detta är möjligt.
– Nämnden avstyrker den fördjupade översiktsplanens förslag till utbyggnad i Marielund.”

Ur deras motivering:

”Den del av förslaget som avser Marielund strider mot gällande ÖP och den inriktning som anges för området. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker en så kraftig utbyggnad som föreslås i planen. Den kan inte genomföras utan att områdets värden gröps ur.”