Välkommen 15 maj 2018 på årsmöte och föredrag!

Tisdag 15 maj 2018, kl 19:00 på Odalgården, Marielund

– Årsmöte för Marielunds vänner
– Föredrag om Upplands kvarnar

 

Både medlemmar och gäster är välkomna! Gratis inträde, men fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan krävs, men maila helst marielund2008@hotmail.com att du kommer – så kan vi beräkna antalet bullar och platser!

Upplands kvarnar, cirka kl 19:30
Professor Henrik Ågren berättar om kvarnarnas intressanta historia i trakten. Vilken roll spelade kvarnen och mjölet i samhället? Exempelvis kan han berätta att det år 1600 fanns ett antal mindre bondekvarnar och tre kronokvarnar i Rasbo socken. Den kanske viktigaste av dessa, Skällerö kvarn, låg faktiskt i Marielund.

Dagordning för årsmötet

 • Upprättande av röstlängd
 • Val av årsmötets ordförande
 • Val av årsmötets sekreterare
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Val av två justeringspersoner
 • Protokoll från föregående årsmöte
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas årsberättelse
 • Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
 •  Bestämmande av årets föreningsavgift
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse för 1 års mandattid:
ordförande, kassör,
 sekreterare, två övriga ledamöter
 • Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
 • Val av två revisorer och en revisorsuppleant
 • Val av valberedning (två personer)
 • Inkomna motioner
 • Övriga frågor

Varmt välkomna!
Styrelsen för Marielunds vänner