Kallelse till årsmöte 15 april

Både medlemmar och icke-medlemmar boende i området är välkomna!
Torsdag 15 april 2010 kl 19:00-21:00 i församlingshemmet i Funbo

Vi har lyckats bra att påverka utvecklingen hittills. Men föreningen har mycket att göra
även kommande år. Kom på mötet och påverka framtiden för Marielund med omnejd!

Medtag 30:- för fika. Vi är tacksamma om du anmäler dig till Marielund2008@hotmail.com
eller på tel 018-363199 så kan vi ordna lagom mycket fika!

Alla betalande medlemmar kan lämna in motioner, dock senast 10 april
Skicka till Marielund2008@hotmail.com alternativt i Pertofts brevlåda, Marielund 170

Välkomna!
Styrelsen i Marielunds vänner

Dagordning årsmöte:
1. Upprättande av röstlängd
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årmötets sekreterare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Val av två justeringspersoner
6. Protokoll från föregående årsmöte
7. Styrelsens årsberättelse och lägesrapport
8. Revisorernas årsberättelse
9. Inkomst- och utgiftsstat för kommande mandatperiod
10. Bestämmande av årets föreningsavgift
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelse för 1 års mandattid: ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter
13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
15. Val av valberedning (två personer)
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor