Årsmöte 5 maj i nybyggd lokal


Torsdag 5 maj 2011 kl 18:30-20:30. Förutom en spännande plats – Breidagårds nybyggda kapell – så kan vi locka med gott fika och på begäran mer bildvisning av gamla foton från byn. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna!

Medtag 30:- för fika. Anmäl dig på Marielund2008@hotmail.com
eller på tel 018-363199 så kan vi beställa rätt mängd kaffe och bullar!

Alla betalande medlemmar kan lämna in motioner, dock senast 30 april.
Skicka till Marielund2008@hotmail.com eller lägg i Pertofts brevlåda, Marielund 170.

vänliga hälsningar
styrelsen för Marielunds vänner

PROGRAM
Årsmötet 2011 börjar med en kort introduktion till Breidagård och den nya tillbyggnaden.

Efter den formella delen av mötet visar vi gamla fotografier från Marielund. Det blev mycket uppskattat på föredraget i december. Därför gör vi en ny omgång så att fler får se och berätta!

Dagordning årsmöte:
—————————–
1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av årsmötets ordförande
4. Val av årmötets sekreterare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Val av två justeringspersoner
7. Protokoll från föregående årsmöte
8. Styrelsens årsberättelse och lägesrapport
9. Revisorernas årsberättelse
10. Inkomst- och utgiftsstat för kommande mandatperiod
11. Bestämmande av årets föreningsavgift
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av styrelse för ett års mandattid: ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter
14. Val av två styrelsesuppleanter med ett års mandattid
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
16. Val av valberedning (två personer)
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande