Kallelse årsmöte 30 maj

 

Välkommen till årsmöte för Marielunds vänner!
Både gamla och nya medlemmar inbjudes onsdag 30 maj 2012 kl 18:30-20:30 till Odalgården.

Årsmötet 2012  är delat i tre delar: Vi börjar med en rundvandring och introduktion till Odalgården. Den formella delen av årsmötet brukar gå snabbt. Vi avslutar med Åke Granberg som under 20-25 minuter visar bilder från Marielund och berättar.

Odalgården bjuder på lokal och fika. Anmäl dig på Marielund2008@hotmail.com eller på tel 018-363199 så vi kan förbereda för rätt antal gäster!

Alla betalande medlemmar kan lämna in motioner, dock senast 25 maj. Skicka förslag på e-post Marielund2008@hotmail.com eller lägg i Pertofts brevlåda, Marielund 170.

Varmt välkomna önskar
Styrelsen i Marielunds vänner

Dagordning årsmöte:
1.  Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3.  Val av årsmötets ordförande
4.  Val av årmötets sekreterare
5.  Fråga om kallelse behörigen skett
6.  Val av två justeringspersoner
7.  Protokoll från föregående årsmöte
8.  Styrelsens årsberättelse och lägesrapport
9.  Revisorernas årsberättelse
10.  Inkomst- och utgiftsstat
11.  Bestämmande av årets föreningsavgift
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13.  Val av styrelse för ett års mandattid: ordf, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter
14.  Val av två styrelsesuppleanter  med ett års mandattid
15.  Val av två revisorer och en revisorsuppleant
16.  Val av valberedning (två personer)
17.  Inkomna motioner
18.  Övriga frågor
19.  Mötets avslutande