Kallelse årsmöte

arsmote-marileund-vanner

Alla medlemmar och blivande medlemmar är varmt välkomna till årsmöte måndag 24 mars kl 19 i Funbo församlingshem. Förutom den formella delen så bjuds vi på ett intressant föredrag av Joel Ringh från Svenska joel_ringhByggnadsvårdsföreningen. Joel arbetar till vardags som byggnadsantikvarie på Bjerkings i Uppsala. Han talar på temat ”utveckling och tillvaratagande av kulturvärden”.

Ingen anmälan, det är bara att komma. Ta med 20 kr för fika! På årsmötet är även blivande medlemmar välkomna, men det är bara medlemmar som har rösträtt. Hör gärna av er med frågor inför årsmötet på e-post marielund2008@hotmail.com.

Varmt välkomna!

Anna Sprinchorn,ordförande Marielunds vänner

——————————————————-

Dagordning årsmötet 

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årmötets sekreterare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Val av två justeringspersoner
6. Protokoll från föregående årsmöte
7. Styrelsens årsberättelse
8. Revisorernas årsberättelse
9. Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
10. Bestämmande av årets föreningsavgift
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelse för 1 års mandattid: ordförande , kassör, sekreterare, två övriga ledamöter
13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
15. Val av valberedning (två personer)
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor