Välkommen på årsmöte för Marielunds vänner

fjallnora-marielund-1945

(Bilden föreställer ”Fjällnora, Marielund 1945” och är med i den kommande boken.)

Tid: 9 mars 2015 kl 18:30-20:30
Plats: Funbo församlingshem
Alla medlemmar och blivande medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmöte måndag 9 mars i Funbo församlingshem.

Kl 18:30 berättar Elin Jansson mer och svarar på frågor om V/A-utbyggnaden från Uppsala tätort till Gunsta, Länna och Almunge. Elin Jansson arbetar som chef för Planering Nät på Uppsala Vatten AB. Ta chansen att ställa dina frågor.
Kl 19:15 börjar vi den formella delen av årsmötet, där vi bland annat tar upp en förfrågan från Uppsala Stadsnät om bredband genom fiber.

Vi berättar också mer om föreningens bokprojekt som beräknas bli klart i vår, och tar emot förhandsbeställningar.

Ingen anmälan, det är bara att komma. Ta med 20 kr för fika!
På årsmötet är även blivande medlemmar välkomna, men det är bara medlemmar som har rösträtt.
Hör gärna av er med frågor inför årsmötet på e-post marielund2008@hotmail.com.

Välkomna!

Anna Sprinchorn,
ordförande Marielunds vänner

——————————————————-

Dagordning årsmötet

1. Upprättande av röstlängd
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av årmötets sekreterare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Val av två justeringspersoner
6. Protokoll från föregående årsmöte (pdf)
7. Styrelsens årsberättelse (pdf)
8. Revisorernas årsberättelse
9. Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
10. Bestämmande av årets föreningsavgift
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelse för 1 års mandattid: ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter
13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
15. Val av valberedning (två personer)
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor