Årsmöte och föredrag 4 april i Funbo

Kallelse till årsmöte för Marielunds vänner
Måndagen den 4 april kl 18.30.
Funbo församlingshem

Program:
18.30 Elin Pihl, forskningsarkivarie vid Namnarkivet i Uppsala, berättar om
2f08c0anamnforskning och historien bakom ortsnamn i trakten.

19.30-20.30 Årsmöte

Dagordning:

 1. Upprättande av röstlängd
 2. Val av årsmötets ordförande
 3. Val av årmötets sekreterare
 4. Fråga om kallelse behörigen skett
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Protokoll från föregående årsmöte
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Revisorernas årsberättelse
 9. Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
 10. Bestämmande av årets föreningsavgift
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelse för 1 års mandattid:
 ordförande, kassör,
 sekreterare, två övriga ledamöter
 13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
 14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
 15. Val av valberedning (två personer)
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor

Kaffe med tilltugg till försäljning. Föranmälan krävs ej.
Välkomna!

Styrelsen för Marielunds vänner