Kallelse årsmöte 31 maj kl 19 på Breidagård

Varmt välkomna på årsmöte för Marielunds vänner tisdag 31 maj 2022, kl 19:00 på Breidagård.
(Bilden på roddbåten i Trehörningen är från Breidagårds fotoalbum, troligen tidigt 1920-tal)

Passa på att titta in i Breidagård: Årsmötet tar ca 30 minuter.
Därefter får vi en kort visning av Breidagård. Ingen föranmälan krävs.
Både medlemmar och gäster är välkomna! 

Dagordning för årsmötet kl 19:00

1 Upprättande av röstlängd

2 Val av årsmötets ordförande

3 Val av årsmötets sekreterare

4 Fråga om kallelse behörigen skett

5 Val av två justeringspersoner

6 Protokoll från föregående årsmöte

7 Styrelsens årsberättelse

8 Revisorernas årsberättelse

9 Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod

10 Bestämmande av årets föreningsavgift

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse för 1 års mandattid:
ordförande,
kassör,
sekreterare, två övriga ledamöter

13 Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid

14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant

15 Val av valberedning (två personer)

16 Inkomna motioner

17 Övriga frågor

För att lämna in motioner eller ställa frågor: 

maila marielund2008@hotmail.com
eller ring Jonas Pertoft på 070-3636262