Årsmöte 3 maj på Breidagård

Vi träffas på Breidagård. Årsmötet tar ca 40 minuter inkl en kort lägesrapport. Därefter tittar vi på några gamla kartor för att försöka förstå hur området sett ut förr. Ta gärna med dig om du har någon karta, flygfoto eller liknande! Vi hjälps åt att tolka det vi ser.

Ingen föranmälan krävs. Både medlemmar och gäster är välkomna!

Dagordning för årsmötet kl 19:00

1 Upprättande av röstlängd

2 Val av årsmötets ordförande

3 Val av årsmötets sekreterare

4 Fråga om kallelse behörigen skett

5 Val av två justeringspersoner

6 Protokoll från föregående årsmöte

7 Styrelsens årsberättelse

8 Revisorernas årsberättelse

9 Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod

10 Bestämmande av årets föreningsavgift

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse för 1 års mandattid: ordförande,

kassör, sekreterare, två övriga ledamöter

13 Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid

14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant

15 Val av valberedning (två personer)

16 Inkomna motioner

17 Övriga frågor


För att lämna in motioner eller ställa frågor: maila marielund2008@hotmail.com eller ring Jonas Pertoft på 070-3636262

Varmt välkomna!

Styrelsen för Marielunds vänner