Mötet med Vatten & Avfall AB

VA-gruppen fick träffa Uppsala Vatten och Avfall AB 4 dec. De högst ansvariga var på plats: VD Tommy Högström, planeringschef Sven Ahlgren, VA-chef Bertil Lustig. Ett kort sammandrag av mötet:

– Det har förekommit ett argument för en utbyggnad i Marielund att en utbyggnad krävs för att finansiera framdragning av VA-ledning vilket skulle rädda sjön. Det har aldrig UVA sagt. De står bara bakom de uppgifter som står i ÖP (att 1800 nya bostäder krävs längs stråk 282 för att finansiera VA). De bryr sig inte om bostäder byggs i Marileund eller på annan plats.

– Att VA-ledningen ska byggas är bestämt. Tidigast kan bygget sätta igång 1 oktober 2010 och vara klart fram till Gunsta två år senare. Det finns även ett strategiskt beslut sedan 2 månader tillbaka att ledningen ska dras vidare till Länna. Beslutet är fattat och störs inte av att kommunens planläggning av Länna kan dröja eller att Vägverkets byggplaner för 282 dröjer.

– Hur VA-ledningen dras förbi Marielund är fortfarande inte beslutat. Antingen dras den i höjd med nuvarande 282 eller i sjön. Det är en ren kostnadsfråga. När de har räknat ut vad som blir billigast och effektivast så bygger de där. Det behövs alltså ingen utbyggnad i Marielund. I korthet handlar det om att det är dyrt att spränga i berg, billigt att sänka ner en ledning i en sjö. Men å andra sidan knepigt att ansluta nya ledningar under vattnet, lätt att gräva upp en markledning.

– Bostäder som ligger i ”produktionsområden” ska anslutas till VA-nätet. Marielund kommer hamna i ett sådant, hur stort det bli geografiskt är inte klart.

– En prislapp finns för VA-anslutning, 175.000:- + årlig taxa. De som önskar endast avlopp kan få 10% rabatt. Kommunen beslutar vilka som ska ansluta sig. Priset är exklusive grävarbete på den egna tomten.

– Det finns ingen klar tidsplan för bygget av sträckan Gunsta-Länna. Den kan delas upp i en första etapp, Gunsta-Marielund. Isåfall kan det tidigast bli klart fram till Marielund under 2013. Det är särskilt viktigt att veta för de som planerar installation/ombyggnad av avlopp och vatten.

– Vi pratade även om sjön Trehörningen. De pekade på diagram som visar att sjön idag har ganska normala värden. Problemet är att det flödar in mer näringsämnen än vad det flödar ut. Det är ett hot och det är något vi som bor runt sjön kan påverka med bättre avlopp. Vi diskuterade alternativet med lokala reningsverk. Även när VA-ledningen är dragen kommer inte alla kunna ansluta sig. Därför behövs lokal rening också i framtiden.

antecknat av Jonas Pertoft