Möte med byggnadsnämnden 26 jan

Styrelsen bjöds in att träffa byggnadsnämndens arbetsutskott (AU), dvs de mer centrala politiker som beslutar i byggnadsfrågor, bygglov m.m. De är förstås en viktig instans i planläggningsfrågor.

Vi diskuterade mest frågan om möjligheten att lägga en detaljplan över Marielund och närmaste omgivning. Vi fick presentera föreningen, vårt syfte och vision.

Föreningens åsikt var att detaljplan är bra – vi är mot oreglerad bebyggelse. En detaljplan är ett starkare skydd än områdesbestämmelser. Nackdelen är att det kostar pengar och ofta finansieras av nybyggnation.

Mötet var intressant och trevligt, även om inga stora nyheter dök upp. Viktigast är att vi får vara en diskussionspart och det är vi tacksamma för.