Kommunpengar till planarbete

Fyra ägare av skogsfastigheter har skickat in planansökningar till kommunen. Handläggaren på kommunen har sammanställt dom till en karta med totalt 426 bostäder. Det är ungefär samma yta som gäller från 282 fram till sjön. Igår tog kommunstyrelsen beslutet att lägga pengar på att planera området.

Beslutet innebär ”att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att starta programarbete för utredningsområdet i Marielund som underlag för planläggning och bygglovprövning, enligt föredragningen, samt återföra resultatet till kommunstyrelsen.

Det står också att plan- och byggnadsnämnden får ansvaret för sakfrågorna i programarbetet, men att sedan går ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för beslut.

”Efter samrådsbehandling bör ett slutligt programförslag kunna tillställas kommunstyrelsen för behandling första halvåret 2013.”

Vi i styrelsen för Marielunds vänner har inte fått någon information från kommunen i ärendet, så vi har inte fått någon officiell möjlighet att bemöta förslaget. Markägarna kontaktade oss dock redan i mitten av december och berättade att de var på gång med planansökningar. Tack vare det har vi hunnit ge våra synpunkter i sista stund till kommunen och pratat med några politiker. Vi har blivit intervjuade i Radio Uppland (sänt) och TV4 Uppland (ej sänt). Där berättar vi att vi inte är emot en planering av området, det ska göras förr eller senare. Däremot vill vi att Marielundsområdet planeras enligt ÖP (översiktsplanen) i ett större sammanhang för kommunens bästa. Vi tycker att det ska ske på kommunens initiativ och inte på att några enskilda markägare vill sälja skogsfastigheter som tomtmark.

Här är de offentliga handlingar vi fick  ut (januari 2012) från kommunen:
PDF med förslaget till kommunstyrelsens beslut
PDF med korrespondens från markägarna