Digitalt årsmöte 3 maj kl 19

Mötet sker på Teams: Länk till mötet – klicka här.
Om du har problem, klicka här för alternativ.
Om du vill läsa om hur Teams fungerar, klicka här.

Ni som finns på vår maillista har också fått en länk via e-post.

Om länken inte fungerar kl 19:00 maila marielund2008@hotmail.com så får du länken via e-post

Det här mötet är extra viktigt för Marielunds framtid eftersom kommunen presenterat förslag på programplan för området. Senare samma vecka, på torsdag 6 maj, bjuder kommunen till informationsmöte. Tills dess är det viktigt att vi läst på, samlat våra krafter och förberett frågor. Pga av pandemin blev årsmötet 2020 uppskjutet. Därför måste den formella delen klubbas igenom både för 2020 och 2021.

Eftersom kommunen lagt upp ett nytt förslag på planprogram för Marielund så är det ett brännande aktuellt ämne att ta upp till diskussion. Genom att träffas på årsmötet kan vi samla våra krafter och ställa rätt frågor till kommunen till sam

De senaste åren har varit ganska lugna för föreningen. Inte minst förra året då vi inte ens kunde genomföra midsommarfirandet. Men vi har kompetens och kraft att ta oss an de utmaningar som kommer nu. Styrelsen har löpande informerat sig om arbetet med planprogrammet. I oktober förra året träffade vi de tjänstemän som ansvarat för att ta fram förslaget. De förslag som kallas ”Liten och Stor” är i grunden samma som togs fram för några år sedan på initiativ av de markägare som vill exploatera. Förslaget som kallas ”Mini” däremot är nytt och framtaget efter diskussion med flera parter, där inte bara markägarnas önskemål styrt utan även röster från olika politiker och Marielunds vänner.

Föreningen har god ekonomi och det finns cirka 75 000 kr på föreningens konto. Boken som togs fram 2015-2016 har sålt slut och vi i sittande styrelse undersöker möjligheten att trycka en ny upplaga. Den första upplagan blev en vinstaffär för föreningen och vi hoppas att även den andra upplagan kommer ge intäkter. Framförallt fyller boken en viktig funktion för att sprida kunskap om Marielunds unika värde. Om du vill uppdatera information i boken, kontakta Inger Tjäder (inger.r.tjader@gmail.com).

Har du betalat medlemsavgift för 2021? Om inte, betala 100 kr/medlem på plusgiro 507624-5 (familjemedlem betalar frivillig avgift). Viktigt att ange namn!

Upplägg för mötet: 
• 19:00–19:20: Årsmöte 2020. Eftersom årsmötet är ett år försenat är flera punkter överflödiga, men det är formellt viktigt att vi kan avsluta verksamhetsåret korrekt. 
• 19:20–19:35: Årsmöte 2021. Samma som förra året, men ny årsberättelse och valberedningen har nytt förslag till styrelse.
• 19:35–20:10: Styrelsens arbetsgrupp presenterar planprogrammet och deras uppfattning efter att ha gått igenom detta:
                        – En förklaring till vad som ligger bakom planprogrammet och hur det ser
                        – Åsikter om vad som är bra och dålig i förslaget
                        – Hur vi som föreningar agerat och förslag på hur vi ska agera politiskt, opinionsmässigt, juridiskt och på andra sätt.
• 20:10–21:00: Fri frågestund och förslag från medlemmar
                       
Dagordning årsmöte 2020 och 2021:

 1. Upprättande av röstlängd
 2. Val av årsmötets ordförande
 3. Val av årsmötets sekreterare
 4. Fråga om kallelse behörigen skett
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Protokoll från föregående årsmöte
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Revisorernas årsberättelse
 9. Inkomst och utgiftsstat för kommande mandatperiod
 10. Bestämmande av årets föreningsavgift
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelse för 1 års mandattid:
 ordförande, kassör,
 sekreterare, två övriga ledamöter
 13. Val av två styrelsesuppleanter med 1 års mandattid
 14. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
 15. Val av valberedning (två personer)
 16. Inkomna motioner
 17. Övriga frågor


Varmt välkomna!

Styrelsen för Marielunds vänner